Konekesko Webshop

Registras


1. E-Parduotuvės Klientų duomenų Registro saugotojas

Pavadinimas: Konekesko Oy
Adresas: Vanha Porvoontie 245, PL 145, 01301 Vantaa, Finland

2. Už registrą atsakingas E-Parduotuvės administratorius

El. paštas: webshop.konekesko@kesko.lt
Telefono numeris: 8-614-66662

3. Registro pavadinimas

UAB „Konekesko Lietuva“ E-Parduotuvės Klientų duomenų registras.
Šalis - Lietuva.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Klientų duomenų Registras (toliau - Registras) naudojamas santykiams su klientais palaikyti, komunikuoti, pateikti papildomą informaciją rinkodaros tikslais. UAB „Konekesko Lietuva“ E-Parduotuvė naudoja Registro informaciją savo tiesioginei rinkodarai, nebent klientas būtų atsisakęs ją gauti. Šią ir kitą informaciją, gautą palaikant ryšį su klientais, UAB „Konekesko Lietuva“ naudos prekių ir paslaugų teikimui tikslinti ir gerinti.

5. Asmens duomenų saugojimas
Klientų asmens duomenys Registre saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kliento asmens duomenys nebebus saugomi, kai bus daugiau tikėtina, kad Klientui grįžtamojo ryšio suteikti nebereikės ir nebus tikimąsi gauti informacijos iš paties Kliento.

6. Registro informacijos turinys
1. Kliento vardas, pavardė / pavadinimas, asmens / įmonės kodas, adresas, pašto kodas, telefono numeris, el. pašto adresas.
2. Kliento užsakymų istorija ir prekių grąžinimų istorija.

7. Įprasti duomenų šaltiniai
Kliento informacija ir kontaktiniai duomenys yra gaunami klientui užsiregistravus E-Parduotuvėje. Duomenis Registro saugotojas gauna ir kitos kliento siunčiamos informacijos pagalba. Kliento informacija pradedama kaupti, kai:
1. Klientas užsiregistruoja UAB „Konekesko Lietuva“ E-Parduotuvėje arba
2. Klientas užsisako prekių iš UAB „Konekesko Lietuva“ E-Parduotuvės.

8. Duomenų išdavimas pagal įstatymą ir duomenų perdavimas ES arba už Europos ekonominės erdvės ribų
Kliento duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenys gali būti perduoti pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą į ES šalis arba už Europos ekonominės erdvės ribų.

9. Duomenų apsaugos principai
Rašytiniai duomenys apie klientus saugomi rakinamoje vietoje, į kurią patekti gali tik įgalioti Registro saugotojo darbuotojai. Prieigą prie elektroninės klientų duomenų bazės turi tik konkrečiai įvardyti Registro saugotojo darbuotojai arba Registro saugotojo įgalioti darbuotojai. Kiekvienas naudotojas, prisijungiantis prie sistemos, turi savo ID ir slaptažodį. Prieiga suteikiama tik prie tų duomenų, kurie tam darbuotojui reikalingi, kad galėtų atlikti jam skirtas užduotis.

Darbuotojai, kurie turi prieigą prie klientų Registro, yra teisiškai įpareigoti tų duomenų neatskleisti. Klientų duomenų bazės tvarkymo įranga yra uždaruose duomenų saugojimo centruose, apsaugotuose ugniasienėmis. Reguliariai daromi duomenų atsarginių kopijų failai. Kliento duomenys trečiosioms šalims atskleidžiami tik paprašius pačiam klientui arba valdžios įstaigoms pareikalavus pagal šalies įstatymą.

10. Uždraudimo teisė
Klientas turi teisę uždrausti asmens duomenų saugotojui naudoti kliento duomenis tiesioginės rinkodaros, telefoninės rinkodaros, kitos rinkodaros tyrimų arba nuomonės apklausų srityse. Tokį draudimą reikia išdėstyti raštu ir adresuoti asmeniui, atsakingam už Registro tvarkymą.

11. Prašymai dėl asmens duomenų apsaugos
UAB „Konekesko Lietuva“, gavusi Kliento prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos, pateiks Klientui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu webshop.konekesko@kesko.lt arba paštu Molėtų g. 13, LT-14262, Didžiosios Riešės k. Vilniaus r. sav.).