Konekesko Webshop

Nuostatos ir sąlygos


UAB „Konekesko Lietuva“ Internetinės Parduotuvės (toliau „E-Parduotuvė“) nuostatos ir sąlygos

1. Bendroji dalis

1.1. Šiose ir kitose UAB „Konekesko Lietuva“ E-Parduotuvės (toliau – „Paslaugos teikėjas“) svetainės nuostatose, sąlygose ir taisyklėse yra išdėstytos Internetinių paslaugų (toliau – „Paslauga“) prekėms įsigyti naudojimo ir prekių užsakymo bei pristatymo taisyklės.

Įsigydamas prekę arba užsiregistruodamas Paslaugos svetainėje (toliau - „Svetainė“), Paslaugų naudotojas (toliau - „Klientas“) išreiškia sutikimą laikytis šių nuostatų bei sąlygų ir yra jų saistomas.

1.2. Paslaugos teikėjo kontaktiniai duomenys:

1.3. Visos teisės į Paslaugos turinį priklauso Paslaugos teikėjui. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti šias E-Parduotuvės nuostatas. Klientas, kuris naudojasi Paslauga, sutinka su tokiais pakeitimais.

1.4. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už informaciją apie prekes Svetainėje, kuri pateikiama tų prekių gamintojų interneto svetainėse.

2. Registracija

2.1 E-Parduotuvėje Klientas gali susikurti asmeninę paskyrą užpildydamas kontaktinių duomenų formą ir pasirinkdamas naudotojo vardą bei slaptažodį (Svetainėje žymima „Registracija“). Tai atlikdamas Klientas užsiregistruoja kaip Paslaugų naudotojas.

2.2 Klientas turi teisę pirkti prekes E-Parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis nuostatomis ir sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.3. Klientas turi būti pilnametis (Paslaugos teikimu negali naudotis asmenys, jaunesni nei 18 metų) ir visiškai veiksnus fizinis asmuo. Juridinis asmuo irgi gali būti Klientas. Klientas yra atsakingas už Paslaugos teikėjui pateikiamos asmeninės informacijos tikslumą. Klientas taip pat atsako už savo naudotojo vardo bei slaptažodžio naudojimą ir saugojimą.

2.4. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Klientas ir Paslaugos teikėjas susitaria, kad Kliento veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie E-Parduotuvės duomenimis (naudotojo vardas bei slaptažodis) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Klientas privalo saugoti savo prisijungimo prie E-Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Paslaugos teikėjui, taip pat nedelsiant informuoti Paslaugos teikėją apie prisijungimo prie E-Parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Kliento prisijungimo duomenimis, laikomi atliktais Kliento, ir Klientas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

2.5. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę anuliuoti Kliento registraciją arba, reikalui esant, uždaryti Kliento paskyrą.

3. Kliento informacija

3.1. Klientų asmeninė informacija yra renkama ir saugoma Paslaugos teikėjo klientų duomenų bazėje. Asmeninių duomenų naudojimas yra apibrėžtas šios Svetainės apraše „Registras“.

3.2. Juridinio asmens duomenis nurodęs atstovas privalo pateikti atitinkamus įmonės įgaliojimus ir pilnai atsako už visus savo ir atstovaujamo Kliento veiksmus E-Parduotuvėje.

3.3. Klientas turi teisę patikrinti, pakeisti arba pašalinti visus Paslaugų teikėjui pateiktus su juo susijusius duomenis.

3.4. Paslaugos teikėjas patvirtina, jog Kliento duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo, pristatymo ir kitais su tuo susijusiais tikslais. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus paslaugos teikėjo partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniais duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

3.5. Klientas, registruodamasis kaip Paslaugų naudotojas, patvirtina, kad jis ar jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Klientą ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės pateikti užsakymo.

4. Prekių užsakymas ir pristatymas

4.1. Užsakytos prekės pristatomos tik Lietuvos teritorijoje.
Prekių pristatymo kaina išskiriama ir nurodoma PVM sąskaitoje faktūroje.

4.2. Pateikdamas užsakymą Klientas atitinkamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę / pavadinimą, asmens / įmonės / PVM kodą (jeigu būtina PVM sąskaita faktūra), prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

4.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymą kol jis nepatvirtina, jog yra susipažinęs su E-Parduotuvės nuostatomis ir sąlygomis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas susipažino su sąlygomis ir nuostatomis, jeigu užsakydamas prekes jis pažymi „varnele“ prie Paslaugų teikimo nuostatų ir sąlygų ir taip patvirtina užsakymą. Tais atvejais, kai Klientas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai nuostatų ir sąlygų, jis užsakymo pateikti negali.

4.4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir Paslaugos teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas suformavęs prekių užsakymą sutinka su Paslaugos teikimo nuostatomis ir sąlygomis, apmoka už prekes arba E-Parduotuvės klientų skyrius patvirtina Klientui Kredito limitą vėlesniam apmokėjimui.

4.5. Kiekvienos prekės kaina, jos galimi pristatymo būdai ir pristatymo išlaidos yra pateikiamos šioje Svetainėje Prekes apibūdinančiame puslapyje. Nuotraukos ir informacija apie prekes yra tik bendro pobūdžio. Atitinkamai, pristatyta prekė gali skirtis nuo tos, kuri buvo parodyta nuotraukose, ir ne visiškai atitikti Prekės puslapyje pateiktą informaciją, pavyzdžiui, išvaizdą, dydį ir (arba) kitas savybes. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už tokius skirtumus. Prekės puslapis nėra teisiškai įpareigojantis pasiūlymas.

4.6. Siekdamas pateikti užsakymą Paslaugos Svetainėje, Klientas gali būti arba nebūti užsiregistravęs kaip Paslaugos naudotojas. Bet koks patvirtintas Užsakymas įpareigoja Klientą. Užsakymas yra patvirtinamas el. laišku, kuris išsiunčiamas Kliento nurodytu elektroniniu adresu. Po patvirtinimo išsiuntimo susitarimas įpareigoja ir Paslaugos teikėją.

4.7. Paslaugos teikėjas negarantuoja, kad prekė bus sandėlyje. Jeigu prekė yra, ji / jos pristatomos per dvi darbo dienas nuo užsakymo gavimo. Prekėms, kurių sandėlyje užsakymo momentu nėra, Paslaugos teikėjas atskirai nurodo preliminarų pristatymo terminą.

4.8. Pasikeitus prekės pristatymo sąlygoms, Paslaugos teikėjas susisiekia su Klientu.

5. Atsiskaitymo būdai

5.1. Klientas gali atsiskaityti už prekę per internetinės bankininkystės sistemą arba pavedimu į Paslaugos teikėjo banko sąskaitą, nurodytą Paslaugos teikėjo kontaktuose ir rekvizituose. Atsiskaitymo būdai yra aprašyti šios Svetainės apraše „Atsiskaitymo ir pinigų grąžinimo būdai“.

6. Užsakymo atšaukimas, teisė grąžinti prekę

6.1. Klientas negali atšaukti užsakymo, kuris yra pateiktas apmokėjimui. Jeigu Klientas nori atsisakyti pirkinio, jis turi vadovautis žemiau nurodyta procedūra.

6.2. Klientas turi teisę grąžinti užsakytas prekes per 14 dienų nuo pristatymo. Grąžinimo procedūra nenumato galimybės pakeisti vieną prekę kita.

6.3. Grąžindamas prekes visais atvejais Klientas privalo pateikti Paslaugos teikėjui užpildytą prekių grąžinimo Formą bei prekių įsigijimo dokumentus.

6.4 Grąžinta prekė turi būti nenaudota ir supakuota originalioje pakuotėje, kurios būklė yra tinkama parduoti. Visi pakuotėje esantys komponentai, dokumentai ir pakavimo medžiagos turi būti grąžintos. Jeigu prekės pakuotė yra užklijuota, apsaugota ir pan., ji turi būti nepažeista.

6.5 Prekės grąžinimas vyksta tik pagal UAB „Konekesko Lietuva“ E-Parduotuvės prekių grąžinimo taisykles. Klientas turi informuoti Paslaugos teikėjo Klientų aptarnavimo skyrių apie prekės grąžinimą per 14 dienų nuo jos pristatymo, o pati prekė turi būti sugrąžinta per 30 dienų nuo prekės grąžinimo patvirtinimo.

6.6. Prekės grąžinimo data bus laikoma reali jos grąžinimo data.

6.7. Prekės grąžinimo atveju Klientas padengia jos pristatymo Paslaugos teikėjui išlaidas.

6.8. Sumokėtus Kliento pinigus už prekę Paslaugos teikėjas grąžina per 30 dienų nuo jos grąžinimo. Kitos susijusios prekės išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transporto, prekės pristatymo išlaidas) nėra dengiamos.

6.9. Paslaugos teikėjas gali sutikti susigrąžinti prekę net jeigu 6.2. punkte nurodytos sąlygos nėra tenkinamos. Tokiais atvejais Paslaugos teikėjas 25 procentais sumažina prekės kainą už administravimą ir prekės nusidėvėjimą.

6.10. Klientui grąžinus prekę, kuri buvo pirkta akcijų metu (su nuolaida ir pan.), Paslaugos teikėjas grąžinamai prekei taiko akcijų metu galiojusias kainas.

7. Garantija

7.1. Garantijos trukmė ir nuostatos yra nurodytos šios Svetainės Prekes apibūdinančiame apraše. Su Preke pateikta PVM sąskaita faktūra atstoja garantijos Prekei suteikimo faktą. Paslaugos teikėjas negarantuoja už gamintojų galimai pratęstą prekei garantinį laikotarpį.

7.2. Jeigu prekė remontuojama ar keičiama kita, jos garantinis laikotarpis nepratęsiamas.

7.3. Paslaugos teikėjas neatsako ir nekompensuoja Klientui prekės vertės, jeigu prekės defektas atsirado dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, naudojimo ne pagal instrukcijas arba dėl kokios kitos priežasties, už kurią atsakingas pats Klientas.

7.4. Jeigu prekė turi defektą arba sugenda, Klientas turi informuoti apie tai Paslaugos teikėją per 7 darbo dienas nuo tada, kai Klientas tą defektą pastebėjo arba turėjo pastebėti.

8. Atsakomybė

8.1. Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl aplinkybių sąlygotų nenugalimos jėgos (force majeure).

8.2. Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis nuostatomis ir sąlygomis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

8.3. Šalių ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9. Kitos sąlygos

9.1. Jeigu Klientas bando pakenkti E-Parduotuvės darbui ar stabiliam jos veikimui, Paslaugos teikėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Klientui galimybę naudotis E-Parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Kliento nuostolius.

9.2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Klientui tinkamai naudotis E-Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

10. Slapukai

10.1. UAB „Konekesko Lietuva“ E-Parduotuvės ir „K-group“ (Kesko korporacijos) svetainėse gali būti naudojami slapukai. Jie padeda stebėti naudojimąsi internetinės parduotuvės funkcijomis, matuoti reklamos poveikį ir kurti tikslinę reklamą. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kuris įrašomas į naudotojo standųjį diską.

10.2. Naudotojo interneto naršyklė pagal numatytąsias nuostatas leidžia naudoti slapukus. Pakeitęs savo naršyklės nuostatas naudotojas gali nebeleisti įrašyti slapukų arba gali juos ištrinti baigęs naudotis Paslauga. Daugiau informacijos apie slapukus galima rasti interneto naršyklės žinyne. Slapukai gali būti reikalingi kai kurių „Konekesko Lietuva“ E-Parduotuvės funkcijų veikimui. Rekomenduojame Klientui nedrausti ir netrinti „Konekesko Lietuva“ E-Parduotuvės slapukų.